Perfil del Contractant

ACTUALMENT EL PERFIL DEL CONTRACTANT DE LA SOCIETAT MERCANTIL POBLE NET SERVEIS MUNICIPALS DE NETEJA I MANTENIMENT, S.L., AL QUE FA REFERÈNCIA LA LLEI DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC, QUEDA INTEGRAT EN LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DE L’ESTAT, QUE ES TROBA EN LA SEGÜENT ADREÇA D’INTERNET.

PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLICENCÀRREC DIRECTE PER A LA GESTIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS DE REPARACIÓ, CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DE EL POBLE NOU DE BENITATXELL A L’EMPRESA MUNICIPAL «POBLE NET SERVEIS MUNICIPALS DE NETEJA I MANTENIMENT, S.L.»

—————————————————————————————————————————————————————

INSTRUCCIONS QUE REGEIXEN L’ADJUDICACIÓ DELS CONTRACTES NO SUBJECTES A REGULACIÓ HARMONITZADA A LA SOCIETAT “POBLE NET SERVEIS MUNICIPALS DE NETEJA I MANTENIMENT, S.L.”

Aprovades por el Consell d’Administració en data 14 de juliol de 2016

La Societat “Poble Net Serveis Municipals de Neteja i Manteniment, S.L.” (des d’ara “POBLE NET”) és una empresa de l’Ajuntament de El Poble Nou de Benitatxell, d’acord amb l’article 85.ter de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local, que té per objecte, de conformitat amb els seus Estatuts, la prestació de serveis següents:

1. Recollida de residus sòlids urbans. Codi CNAE: 3811
2. Recollida de residus comercials i de mercats. Codi CNAE: 3811
3. Recollida de residus no tòxics d’hospitals, clíniques, ambulatori i similars. Codi CNAE: 3811
4. Recollida de residus sòlids industrials no tòxics. Codi CNAE: 3811
5. Recollida de mobles i estris. Codi CNAE: 3811
6. Recollida selectiva de vidres, cartons, paper, medicaments caducats. Codi CNAE: 3811
7. Transport públic de residus a l’abocador, plantes de transferència, etc. Codi CNAE: 4941
8. Gestió i control d’abocadors. Codi CNAE: 3900
9. Neteja viària. Codi CNAE: 8129
10. Neteja de solars, façanes, cartells. Codi CNAE: 8129
11. Neteja i manteniment de col·legis i edificis públics i privats. Codi CNAE: 8121
12. Construcció, neteja i manteniment de parcs i jardins. Codi CNAE: 8113
13. Tractament de residus. Codi CNAE: 4399
14. Senyalització de vies públiques. Codi CNAE: 4399
15. Instal·lació i manteniment de mobiliari urbà. Codi CNAE: 4399
16. Gestió d’eco-parcs. Codi CNAE: 3831

POBLE NET, forma part del sector públic delimitat en el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP). En concret, “POBLE NET” és un poder adjudicador diferent de l’Administració Pública.

I.OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ DE LES INSTRUCCIONS.

Les presents instruccions es dicten en compliment del que preceptua la TRLCSP, sent aplicables als procediments de contractació no subjectes a regulació harmonitzada, segons la delimitació que es fa en la mateixa Llei. L’objectiu és assegurar que les contractacions s’ajusten als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació, així com que l’adjudicació recau sobre l’oferta més avantatjosa per a POBLE NET, entès aquest avantatge com a millor contribució, bé en termes econòmics, bé en termes socials, bé en termes de qualitat, solvència tècnica i valor afegit. A títol enunciatiu, i amb independència dels criteris marcats per al compliment dels principis de contractació, la consecució dels mateixos implicarà:

a) Principi de publicitat. POBLE NET, realitza publicitat dels anuncis de licitació i publicació de les contractacions a la seua web: www.poblenet.es.
Instruccions de Contractació Poble Net Serveis Municipals de Neteja i Manteniment, S.L.
b) Principi de concurrència. POBLE NET, permetrà l’accés de diferents empreses per a la contractació, per tal de promoure la competència, de manera que s’obtinga una oferta adequada al mercat i òptima per a aquesta.
c) Principi de transparència. POBLE NET, seguirà procediments de contractació d’acord amb les normes que s’estableixen a continuació i segons els requeriments que en cada moment es determinen al Plec de Condicions.
d) Principi de confidencialitat. POBLE NET, no divulgarà la informació facilitada pels empresaris públics que hagen designat com a confidencial.
e) Principi d’Igualtat i no-discriminació. POBLE NET, donarà als licitadors i candidats un tractament igualitari i no discriminatori.
f) Oferta més avantatjosa. POBLE NET, en aquells supòsits en el que s’utilitzen més d’un criteri per a la valoració de les proposicions, inclourà criteris que identifiquen l’oferta amb millor relació qualitat-preu, com ara la qualitat, accessibilitat, característiques socials, mediambientals o innovadores -entre d’altres-, sempre que estiguen vinculats a l’objecte del contracte i siguen formulats de forma objectiva amb ple respecte als principis assenyalats a les lletres anteriors. Particularment, quan es tracte de prestacions directes als ciutadans a l’àmbit sanitari o social, es consideren criteris d’una estricta exigència de qualitat en relació a l’objecte del contracte.

En qualsevol cas, l’objecte dels contractes han de ser determinat, i no es pot fraccionar amb la finalitat de minvar la quantia del mateix i eludir així els requisits de publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació que corresponguen. Per al cas en què l’objecte del contracte admeta fraccionament i es justifique degudament en l’expedient, es pot preveure la realització independent de cadascuna de les parts mitjançant la divisió en lots, sempre que aquests siguen susceptibles d’utilització o aprofitament separat i constituisquen una unitat funcional, o ho exigisca la naturalesa de l’objecte.

II. PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ.

POBLE NET adjudica les contractacions no subjectes a regulació harmonitzada mitjançant els següents tipus de contracte i procediments de contractació:

1. CONTRACTACIÓ MENOR
2. PROCEDIMENT ORDINARI
3. PROCEDIMENT NEGOCIAT
4. PROCEDIMENT URGENT

POBLE NET ha estimat convenient utilitzar similar denominació per als procediments de contractació que la TRLCSP destina a les Administracions Públiques, no obstant això, respecte de la seua tramitació, seran aplicables les especialitats indicades en els apartats següents, així com en els Plecs de Condicions. En tot cas, l’òrgan de contractació podrà prendre en consideració les variants o millores que oferisquen els licitadors, sempre que el plec de clàusules administratives particulars haja previst expressament tal possibilitat, indicant-se en l’anunci de licitació del contracte, i precisant sobre quins elements i amb quines condicions queda autoritzada la seua presentació

1. CONTRACTACIÓ MENOR

1.1. Delimitació.
Instruccions de Contractació Poble Net Serveis Municipals de Neteja i Manteniment, S.L.

Els contractes menors podran adjudicar-se directament a aquell empresari amb capacitat d’obrar i que compte amb l’habilitació professional necessària per realitzar la prestació, en aquells contractes en què l’import siga inferior als 50.000 € -per als contractes d’obres-, o els 18.000 € -per a la resta de contractes-. En conseqüència, es consideren contractes menors aquells que no superen les quanties següents:

TIPUS DE CONTRACTE                        QUANTÍA IVA EXCLOS 
Contracte d’obres                  Menys de 50.000€ 
Resta de Contractes                Menys de 18.000€

1.2. Expedient de contractació.

En aquests contractes es requerirà la sol·licitud d’almenys, tres pressupostos previs degudament sol·licitats. Excepte en aquells supòsits en què l’ordenament jurídic assenyale una altra cosa, és competent per a la seua adjudicació com Òrgan de Contractació, la Direcció General o Gerència de POBLE NET, sempre que la partida es trobe recollida al Pressupost Anual formulat pel Consell d’Administració de la companyia pública,. En cas contrari, això és, de tractar-se d’una partida no recollida en el Pressupost Anual, la Direcció General o Gerència de POBLE NET requerirà aprovació específica del Consell d’Administració. La documentació necessària, serà en tot cas i com a mínim, la següent:

a) La que acredite la personalitat jurídica de l’empresari i, si s’escau, la seua representació.
b) La que acredite la classificació de l’empresa, si escau, o justifiquen els requisits de la seua solvència econòmica, financera i tècnica o professional. Si l’empresa es troba pendent de classificació, haurà d’aportar el document acreditatiu d’haver presentat la corresponent sol·licitud per a això, havent de justificar l’estar en possessió de la classificació exigida en el termini previst en les normes de desenvolupament de la TRLCSP per a l’esmena de defectes o omissions en la documentació.
c) Una declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar. Aquesta declaració inclourà la manifestació de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sense perjudici que la justificació acreditativa de tal requisit s’haja de presentar, abans de l’adjudicació, per l’empresari a favor es vaja a efectuar aquesta.
d) Si s’escau, una adreça de correu electrònic en què efectuar les notificacions.
e) Per a les empreses estrangeres, en els casos en què el contracte s’haja d’executar a Espanya, la declaració de submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguen sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitant.
f) En compliment de la legalitat vigent en matèria tributària i de seguretat social, l’adjudicatari haurà d’aportar a la Direcció General o Gerència de POBLE NET -qui exercirà en tot cas com a Mesa de Contractació juntament amb el Cap de Servei de l’Àrea que pertoque, i en el seu defecte, una altra persona del Departament d’Administració- els certificats vigents en la data de l’aprovació del pressupost ofert, servei o subministrament, que acrediten estar al corrent en els pagaments amb la Seguretat Social i amb l’Agència Tributària.

Això no obstant, quan siga necessària la presentació d’altres documents s’indicarà aquesta circumstància en el plec o en el document descriptiu i en el corresponent anunci de licitació.
Instruccions de Contractació Poble Net Serveis Municipals de Neteja i Manteniment, S.L.

Com a excepció operativa, els contractes per imports inferiors a 8.000 € (huit mil euros), siga quina siga la seua naturalesa i destinació, no requerirà la petició prèvia de tres pressuposts. El contractista seleccionat en aquest casos per aquest procediment especial de contractació menor, no podrà superar la xifra de 18.000€ (divuit mil euros) anuals per exercici.

1.3. Terminis.

 Termini de presentació d’ofertes:

1. 26 dies mínim, des de la publicació en el Perfil del Contractant si se tracta de Contractes d’Obres
2. 10 dies mínim, des de la publicació en el Perfil del Contractant per a la resta de Contractes
3. Aquests terminis se podran reduir en un terç si es fan servir exclusivament mitjans telemàtics para la presentació.

 Termini per l’adjudicació: 5 dies de termini mínim, y 15 dies de termini màxim, a computar des de la finalització del termini anterior.
 Termini per l’inici de les tasques adjudicades: 15 dies mínim, des de l’adjudicació, llevat dels supòsits que per la seua naturalesa, requerisquen per a la seua efectivitat i eficiència, un termini inferior.

2. PROCEDIMIENT ORDINARI

2.1. Delimitació.

S’adjudicaran pel present procediment, els contractes l’import siga superior a les quanties anteriors per als Contractes Menors. En conseqüència, es consideren que els contractes s’han de regir per aquest procediment quan es donen les següents quanties:

TIPUS DE CONTRACTE                                QUANTÍA IVA EXCLOS
Contracte d’obres        Més de 50.000€
Resta de Contractes       Més de 18.000€

2.2. Expedient de contractació.

En aquest procediment es determinen prèviament en el Plec de Condicions, les condicions tècniques, econòmiques i jurídiques aplicables al contracte, bé mitjançant condicions generals, bé mitjançant condicions particulars, o en totes dues. Així mateix, s’indicarà la documentació necessària, que en tot cas i com a mínim, serà la següent:

a) La que acrediten la personalitat jurídica de l’empresari i, si s’escau, la seua representació.
b) La que acrediten la classificació de l’empresa, si escau, o justifiquen els requisits de la seua solvència econòmica, financera i tècnica o professional. Si l’empresa es troba pendent de classificació, haurà d’aportar el document acreditatiu d’haver presentat la corresponent sol·licitud per a això, havent de justificar l’estar en possessió de la classificació exigida en el termini previst en les normes de desenvolupament de la TRLCSP per a l’esmena de defectes o omissions en la documentació.
Instruccions de Contractació Poble Net Serveis Municipals de Neteja i Manteniment, S.L.
c) Una declaració responsable de no estar incurs en prohibició de contractar. Aquesta declaració inclourà la manifestació de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sense perjudici que la justificació acreditativa de tal requisit s’haja de presentar, abans de l’adjudicació, per l’empresari a favor es vaja a efectuar aquesta.
d) Si s’escau, una adreça de correu electrònic en què efectuar les notificacions.
e) Per a les empreses estrangeres, en els casos en què el contracte s’haja d’executar a Espanya, la declaració de submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o indirecta puguen sorgir del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitant.
f) En compliment de la legalitat vigent en matèria tributària i de seguretat social, l’adjudicatari haurà d’aportar a la Direcció General o Gerència de POBLE NET -qui exercirà en tot cas com a Mesa de Contractació juntament amb el Cap de Servei de l’Àrea que pertoque, i en el seu defecte, una altra persona del Departament d’Administració- els certificats vigents en la data de l’aprovació del pressupost ofert, servei o subministrament, que acrediten estar al corrent en els pagaments amb la Seguretat Social i amb l’Agència Tributària.
g) Un pressupost, integrat o no per diversos parcials, amb expressió dels preus unitaris i dels descompostos, i en tot cas, adaptat al Plec de Condicions

Això no obstant, quan siga necessària la presentació d’altres documents s’indicarà aquesta circumstància en el plec o en el document descriptiu i en el corresponent anunci de licitació. L’anunci es publicarà al Perfil de Contractant de la societat de la pàgina web o, en supòsits de disfunció tècnica temporal de la web i excepcionalment, en el Tauler d’Anuncis de l’Ajuntament de El Poble Nou de Benitatxell, sent potestativa la inserció d’anuncis addicionals en butlletins oficials, publicacions locals o en el Diari Oficial de la Unió Europea. Excepte en aquells supòsits en què l’ordenament jurídic assenyale una altra cosa, la Direcció General o Gerència de POBLE NET és competent per a la seua adjudicació com Òrgan de Contractació si la partida es troba prevista en el Pressupost Anual de la companyia pública formulat pel Consell d’Administració. En cas contrari, això és, de tractar-se d’una partida no recollida en el Pressupost Anual, la Direcció General o Gerència de POBLE NET requerirà aprovació específica del Consell d’Administració. No obstant això, -i únicament per al cas de contractes d’obres-, l’Òrgan de Contractació serà en tot cas el Consell d’Administració si l’import contractual de licitació d’aquestes superen la xifra de 300.000,00€.

La Direcció General o Gerència o Gerència, -qui exercirà en tot cas com a Mesa de Contractació juntament amb el Cap de Servei de l’Àrea que pertoque, i en el seu defecte, una altra persona del Departament d’Administració-, realitzarà la prèvia comprovació de la capacitat i solvència dels licitadors, així com la valoració de les ofertes en funció de criteris econòmics i tècnics determinats prèviament. S’adjudicarà en els termes que preveu l’apartat següent

2.3. Terminis.

 Termini de presentació d’ofertes:

Instruccions de Contractació Poble Net Serveis Municipals de Neteja i Manteniment, S.L.
1. 26 dies mínim, des de la publicació en el Perfil del Contractant si se tracta de Contractes d’Obres
2. 15 dies mínim, des de la publicació en el Perfil del Contractant per a la resta de Contractes
3. Aquests terminis se podran reduir en un terç si es fan servir exclusivament mitjans telemàtics para la presentació.

 Termini per l’adjudicació: 5 dies de termini mínim, y 15 dies de termini màxim, a computar des de la finalització del termini anterior.

 Termini per l’inici de les tasques adjudicades: 15 dies mínim, des de l’adjudicació, llevat dels supòsits que per la seua naturalesa, requerisquen per a la seua efectivitat i eficiència, un termini inferior.

3. PROCEDIMIENT NEGOCIAT

3.1. Delimitació.

Aquest procediment només es pot acordar respecte d’aquelles contractacions en què concòrreguen algunes de les circumstàncies que s’exposen a continuació i que s’han de justificar en un expedient:

a) Quan les proposicions o ofertes econòmiques en els procediments seguit prèviament, siguen irregulars o inacceptables per haver-se presentat per empresaris mancats d’aptitud, per incompliment en les ofertes de les obligacions legals relatives a la fiscalitat, protecció del medi ambient i condicions de treball, per infringir les condicions per a la presentació de variants o millores, o per incloure valors anormals o desproporcionats, sempre que no es modifiquen substancialment les condicions originals del contracte.
b) En casos excepcionals, quan es tracte de contractes en els quals, per raó de les seues característiques o dels riscos que comporten, no puga determinar prèviament el preu global.
c) Quan, després d’haver seguit el procediment ordinari, no s’haja presentat cap oferta o candidatura, o les ofertes no siguen adequades, sempre que les condicions inicials del contracte no es modifiquen substancialment.
d) Quan, per raons tècniques o artístiques o per motius relacionats amb la protecció de drets d’exclusiva el contracte només puga encomanar-se a un/s empresari/s determinat/s.
e) Quan una imperiosa urgència, resultant d’esdeveniments imprevisibles per a l’òrgan de contractació i no imputables a aquest, demane una ràpida execució del contracte que no puga assolir-se mitjançant l’aplicació de la tramitació d’urgència regulada en aquestes Instruccions.
f) Per raó de la quantia, aquest procediment no es pot dur a terme en cap cas quan l’import dels contractes d’obres siga superior a 1.000.000 €, o superior a 100.000 € en la resta dels Contractes. En conseqüència, es podrà utilitzar aquest procediment aquells que no superen les quanties següents:

TIPUS DE CONTRACTE        QUANTÍA IVA EXCLOS 
Contracte d’obres     Menys de 1.000.000€ 
Resta de Contractes    Menys de 100.000€

3.2. Expedient de contractació.

Requerirà per part de la Direcció General -qui exerceix en tot cas com a Mesa de Contractació juntament amb el Cap de Servei de l’Àrea que pertoque, i en el seu defecte, una altra persona del Departament d’Administració- l’elaboració d’un plec de condicions previ que s’acompanyarà a les invitacions efectuades a les empreses. Així
Instruccions de Contractació Poble Net Serveis Municipals de Neteja i Manteniment, S.L. mateix, POBLE NET, publicarà en el Perfil del contractant que s’està seguint el procediment de negociació amb tres empreses per a l’adjudicació de la contractació corresponent. L’adjudicació recaurà en el licitador justificadament elegit per l’Òrgan de Contractació -que en tot cas, sempre serà el Consell d’Administració- a proposta de la Direcció General o Gerència, i caldrà sol·licitar l’oferta d’empreses capacitades per a la realització de l’objecte del contracte, sense que el seu número siga inferior a tres -sempre que això siga possible-, fixant amb la seleccionada el preu i deixant constància de tot això en l’expedient. Les ofertes es valoraran tant en funció de criteris econòmics com de criteris tècnics i de valor afegit, decidint-se la adjudicació de forma motivada.

3.3. Terminis.

 Termini de presentació d’ofertes:
1. 26 dies mínim, des de la publicació en el Perfil del Contractant si se tracta de Contractes d’Obres
2. 15 dies mínim, des de la publicació en el Perfil del Contractant per a la resta de Contractes
3. Aquests terminis se podran reduir en un terç si es fan servir exclusivament mitjans telemàtics para la presentació.

 Termini per l’adjudicació: 5 dies de termini mínim, y 15 dies de termini màxim, a computar des de la finalització del termini anterior.

 Termini per l’inici de les tasques adjudicades: 15 dies mínim, des de l’adjudicació, llevat dels supòsits que per la seua naturalesa, requerisquen per a la seua efectivitat i eficiència, un termini inferior.

4. PROCEDIMIENT URGENT

5.1. Delimitació.

Podran ser objecte de tramitació urgent els expedients corresponents als contractes dels què la celebració responga a una necessitat inajornable o l’adjudicació dels quals calga accelerar per raons d’interès públic. A aquests efectes l’expedient ha de contenir la declaració d’urgència feta per l’òrgan de contractació, degudament motivada. En tot cas, es requerirà ratificació del Consell d’Administració en les contractacions sotmeses a aquest procediment. Aquesta ratificació no podrà excedir de les 48 hores des de l’adjudicació contractual, que quedarà condicionada a aquesta manifestació de voluntat del Consell.

5.2. Expedient de contractació.

Els expedients qualificats d’urgència es tramitaran seguint el mateix procediment que l’ordinari per les seues respectives quanties, o que per a la contractació menor envers les seues, amb les següents especialitats:

1. Els expedients gaudeixen de preferència per al seu despatx pels diferents òrgans que intervinguen en la tramitació, que disposaran d’un termini de cinc dies per emetre els informes respectius o complir els tràmits corresponents. Quan la complexitat de l’expedient o qualsevol altra causa igualment justificada impedeixi complir el termini abans indicat, els òrgans que hagen d’evacuar el tràmit ho han de posar en coneixement de l’òrgan de contractació que n’haja declarat la urgència. En aquest cas el termini quedarà prorrogat fins a deu dies.

2. Acordada l’obertura del procediment d’adjudicació, els terminis establerts en aquestes instruccions per a la licitació, adjudicació i formalització del contracte es reduiran a la meitat. En els procediments en què siga procedent la publicació d’un anunci de la licitació, el termini per a la presentació de sol·licituds de participació es pot igualment reduir des de l’enviament de l’anunci de licitació.

3. El termini d’inici de l’execució del contracte no podrà ser superior a quinze dies hàbils, comptats des de la formalització. Si se supera aquest termini, el contracte podrà ser resolt, llevat que el retard resulte imputable a POBLE NET i al contractista, i així es fes constar en la corresponent resolució motivada.

Comentarios cerrados.